۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

او
او بهترین شکوفه ی بستان است
او نازنین ستاره ی تابان است

او پادشاه کشور خوبان است
آئین ما و مذهب و ایمان است

دکتر منوچهر سعا دت نوری