۱۳۹۲ بهمن ۱, سه‌شنبه

جهنم ها

یکی گفت:
این خانه نیست، که اینجا جهنم است
کوهی ، ز غصه و اندوه و ماتم است
اینجا ، سخن ز مهر و محبت نیست
زخم زبان و صحبت ناحق، دمادم است
 
دیگری گفت:
این مُلْک نیست ، که اینجا جهنم است
خنده ز لب زدوده و دل ها پر ازغم است
خاموش کرده اند، چراغ_ نشاط و عشق
اعدام های نا حق و تهمت، دمادم است
دکتر منوچهر سعادت نوری