۱۳۹۲ خرداد ۲۹, چهارشنبه

بوسه بر مهتاب


آ ن شب  که  در هو ای_ تو ،  چشمم  به  ر ا ه  بود
سر نا ی عشق  ر ا ، خوش  و  شا د ا ب  می ز د م

نقش  و  نگا ر_  د لکش_  تو ،  ر و ی_  ما ه  بود
ا ز  را ه_  د و ر  ،  بو سه  به  مهتا ب  می ز د م

دکتر منوچهر سعادت نوری