۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

درود به ایران و ایرانیان


از من درود باد به یاران به دوستان 
بر مردمان_ کشور_ ایران_ باستان

آن مهد_ مهر و عاطفه و ایثار،
گنجینه دار_علم  و بسی آثار

آن سرزمین_کهنسال_ این جهان
آن یادگار_ عصر_ نیاکان_ آریان

آن زادگاه_ پاک_ ملت_ آزاده
کز بهر_ دفع_ خصم ، بس آماده

از من درود باد ، به کاوه به مازیار
بر مرد و زن ، تمامی_ افراد_ آن دیار

دکتر منوچهر سعادت نوری