۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

باده ی عشق


باده ی عشق ، به جام_ من_ دلباخته ریخت
بوسه ای بر رخ و بر این لب بگداخته ریخت

موج_ آهنگ ، به آغوش_ فضا در آمیخت
عشوه ی وصل به یک بستر_ خودساخته ریخت

دکتر منوچهر سعادت نوری