۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

زلزلهبمناسبت زلزله ی دلخراش در زرند کرمان - اسفند ماه  ۱۳۸۳


ای زمین_  ملتهب ، آرام شو
لحظه ای ، با حال و بی آلام شو

نزهت و سرسبزی دشت ات کجاست؟
آن تماشاگاه و گلگشت ات کجاست؟

جای جای _ تو ، بسا ویرانه شد
جشن و شادی، بهر_تو بیگانه شد

بس کن آخر ، این نهیب_ زلزله
بفکن آنجا ، خوش نوای_ هلهله

بنگر اکنون ، بر نشاط  و ولوله
بشنو، صوتی ، دلنواز از چلچله

لحظه ای ، با حال و بی آلام شو
ای زمین_  ملتهب ، آرام شو


دکتر منوچهر سعا دت نوری
اسفند ماه  ۱۳۸۳

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار