۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

لبخند یار


بر این پیاله  ،  نقش_ لب_ یار مانده است

از بزم_ عشق ، خاطره ، بسیار مانده استهمراه_ یاد_ بوسه ی گرم از لبان_ یار

لبخند_ او ،  به پرده ی پندار مانده است


دکتر منوچهر سعادت نوری

 
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار