۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

چراغ شادمانیمکن در هم زغصه ، قصه ها ی ات
به داغ غم ، مسوز هردم شب و روز

وبس کن قصه ها، از غصه ها ی ات
چرا غ_ شا د ما نی را بر افروز*

دکتر منوچهر سعا دت نوری


* با الهام از :
چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز
سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
آتشی از عشق ، در جا ن برفروز
سر به سر حرف وعبارت رابه سوز : مولوی


English Version
The Light of Joy
Look at the garden where each bloom is such a sweet glow
Forget about your tales of sorrow
Wave your flags for love all through
And turn on your lights of joy for hours that follow
Manouchehr Saadat Noury

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها