۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

نوروز دلفروز و عشقبازی گل و بلبل

نوروز دلفروز

نوروز_ دلفروز پر ا کند عطر عید
گل شد ‌پد ید و بلبل_ شیدا ز ره رسید

گر سال کهنه هیچ به جزغم نیا فرید
بنگر به سال نو که زشا دی دهد نوید

xxxxxxxx

عشقبازی گل و بلبل

نوروز آمد و طرب و جشن ، شد پدید
توفان_ خشم_ زمستان ، به سر رسید

باد_ خوش_ بهار، به دشت و دمن دمید 
وز عشقبازی_ گل و بلبل ، خبر رسید

دکتر منوچهر سعادت نوری