۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

بوسه های ‌پنهانی
ای آن که حرف_ دل ، ز تو شد آغاز
عشق _تر‌ا ست دل ، به نگهبانی

چشمان _ تو ، نشانه‌ ی صد ابراز
زان گوهر _ نیاز ، که تابانی

هر چرخش_ کرشمه ی تو ، طناز
‌گویی که رقص_ گل به گلستانی

تنها تویی به وا دی_ دل ، د مسا ز
محراب_ عشق و معبد_ ایما نی

با قامت_ چو شهره به سرو ناز
تو آن قیامتی ، که نه پایانی

آغوش_د لبرا نه‌ ی تو ، اعجا ز
یعنی به کا ر دل ، سر و سا ما نی

هر بانگ و هر صدای تو چون آواز
دارد ، صلای_ نغمه ی روحانی


آ یا شود ، که رخ به نما ئی با ز
خواهی ، یکی د و بوسه ی ‌پنهانی

یا بوسه ها ، بسان تمنای یک نماز
صدها ، فتد ، بر آن ، تن_ عریانی


ای آ نکه حرف_ د ل ، ز تو شد آغاز
تو آ ن قیا متی ، که نه پا یا نی

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها