۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه

بوسه
لب ، چه وجدانگیز دارد بوسه ای
یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو

لایه های لب پر از ذرات عشق
آرمان_ ذره ها ، رخسار_ تو

تا نمودی نوش من جام لبت
وصلت هر بوسه ، ایمانم گرفت

راحت عمر مرا دادی به باد
آتش_ عشقت ، همه جانم گرفت

دیدگان تو به وقت بوسه باز
وادی_ چشم تو منزلگاه عشق

سایه ی مژگان تو ،امواج مهر
تارک ابرو ، مسیر_ راه عشق

دولت_ بوسه ز تو پایندگی
اخگر_ لب ها، بلور آئینه هاست

روح و جان ، آذین ازین تابندگی
مشعل_ بوسه ، درون سینه هاست


دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو