۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

کا رعشق
زنجیرعشق _ا و ست که بر پا ی_ ا ین د ل ا ست
ا و بی خبر ز حا ل_ د ل ا ست و چه غا فل ا ست

گفتیم که ا ین جنون ، همه نا شی ز عشق _ ا و ست
گفت ا و که کا ر_ عشق ، نه کا ر_ یک عا قل ا ست


دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سرودههای زنجیرها