۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

در راه عشق

خواهم ترا به سینه بیفشا رم
سر را به را ه عشق تو بسپارم

پا در حریم وصل تو بگذ ا رم
آن پرده را ز فاصله  بردارم

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سرودههای زنجیرها