۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

کنا ره ی عشق

(عشق ، شکیبائی است)

گفتی ز سرزنش به شمارش‌ ها
عمرت چه شد عبث ، زتمنائی

بو د م کنا ر ‌تو به ستا یش‌ ها
د ر یک جها ن سبز_ شکیبا ئی

اینک توئی شبا نه ی خواهش‌ ها
د ر اوج_ د لربا ئی  و  زیبا ئی

با شم من آ ن زبا نه ی آ تش‌ ها
بر موج_ کهربا ئی_ شید ا ئی


دکتر منوچهر سعا دت نوری


بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها