۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

بوسه ها ی زیر بارانزیر_ با را ن ، ا گر که  ما  رفتیم
با  د لا را م_ د لربا  رفتیم

د ل و جان را به یکد گر د ا د یم
سو ئی آ را م و بی صدا  رفتیم

تا گذ ر گا ه_ عشق ،  ‌پد ید آ مد
کنج_  آ ن  د نج_  آ شنا رفتیم

عا شقا نه ،  به  هم  نظر کرد یم
قعر_ یک چشمه ی  صفا رفتیم

لب_ خود را ، ز بو سه ای ‌شستیم
مست_ آ ن بو سه ، تا سما رفتیم

با  د لا را م_ د لربا  رفتیم
زیر_ با را ن ، ا گر که  ما  رفتیم

دکتر منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها