۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

جاده سازان


این خط جاده ها که به صحرا خزیده ‌اند
بس مردمان به خون_ دل آن را کشیده‌اند

آنان ، درعمق_ سرد_ سکوت آرمیده‌ اند
لیکن ، به اوج_ سبز_ حماسه رسیده ‌اند

دکتر منوچهر سعا دت نوری