۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

صبح عشق

هر صبح با خیا ل تو بیدا ر می شو م
در پا کی_ هوا ی تو هشیا ر می شو م

دل بسته ام ز راه_ سلا مت  به کوی تو
یعنی که من  بدون تو بیمار می شوم

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سرودههای زنجیرها