۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

میخ تیز سرنگونیتا که ظلم ، بر مردمان آمد شدید
میخ_ تیز_ سرنگونی ، شد پدید


همزمان ، خورشید_ آزادی دمید
قلب_ عشق و شادی_ دنیا ، تپید


دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار