۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

حرف خوش
تا که باشد حرف خوش ، اندر میان
حرف زشت و نا‌ پسند ، از بهر_ چیست

واژه ی زیبا ، نشان در هر بیان
در خرد ، بر ژاژه  خایی ، ارج نیست

دکتر منوچهر سعا دت نوری