۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

دیدارآشـنا

امشب ز کوی عشق دهیـم آواز
ا بیا ت خوا جه حا فظ دا نا را

وانگه که شرطه با د برآید با ز
دید ا ر آ شـنا ست یقین مارا

ای آمده ، ز شهر گل ا بر یشم
دل نزد ما ست ، کشور شیدا را

جانانه ای به عطر گل ا بر یشم
در ما هوای تست ، سرا پا را

دلبند_ روی_ خوب_ توییم و آن
چشم_ سیا ه و قا مت_ رعنا را

سوی تو بوسه ایم ، چو گلباران
بر آن، لب و یکا یک اعضا را

گو آ سما ن متا ب ، شبا نه ماه
برق نگاه تست ، که دنیا را

گر توده ابر ‌تیره رسد نا گاه
تابان کنی تو راه به فردا را

وانگه که شرطه با د برآید با ز
دید ا ر آ شـنا ست یقین مارا

امشب ز کو ی عشق ، دهیـم آواز
در ما هوای تست ، سرا پا را

دکتر منوچهر سعادت نوری