۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

سیا ه چا ل

هرگزندیده رسم دگرگون را
جان رابرای خصم فداکرد ‌یم

خورده فریب_آیت افسون را
خلقی ز راه_راست جداکرد ‌یم

نشنیده پند و حکمت گردون را
بس آرزو که باد_هواکرد ‌یم

آن باغ_ پرشقایق ومیمون را
خشک وکویرو کام بلاکرد ‌یم

صبح_ پگا ه ودولت قا نون را
نا آزموده تا که رها کرد ‌یم

شام_ سیاه چال وشبیخون را
برسرزمین خویش رواکرد ‌یم

آن باغ_ پرشقایق ومیمون را
خشک وکویرو کام بلاکرد ‌یم

دکتر منوچهر سعا دت نوری