۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

بها نه

چرا هر لحظه دار ی ، یک  بها نه
تو که بشکسته ا ی  صد با ر  پیما ن

و شا ید آ ن  بها نه  ،  شد  نشا نه
که  بر ا ین عشق  نبا ید برد ، ا یما ن

دکتر منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها