۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

چلیپاآن‌ مسیحا ، آمد از مریم و زنده سا خت جان
مریم ما ، از مسیحا آمد و جانبخش ماست

زد چپاول بر دل‌ ما ، آن چلیپا گیسوان
جان ما باشد فدایش ، تا چلیپایش بپاست

دکتر منوچهر سعادت نوری