۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

رازطبیعت


بر روی دشت ودامنه ی کهسار
یک آبشار_عشق به جریان ست


از آفت_ خزان به تن_ اشجار
بس رود و جویبارچه گریان ست


ابراز عشق آب ،  به هر گلزار
راز_نهفته نیست که عریا ن ست


قلب طبیعت است زخون سرشار
تا آب_سرخ_عشق به شریان ست

دکتر منوچهر سعادت نوری