۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

آخرین سفرعاشقا ن


(‌پاره های سیاه و ضخیم از سعدی است )

عا شقا ن آخرین سفر را ،  خوش
می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز

روی_ بال_ فرشتگان‌ ، سازند
سوی_ روشن ستارگان، پرواز

محو در ‌ها له ی_ فنا گردند
نرسد یک خبر ، از ا یشا ن با ز

عا شقان کشتگا‌ ن_ معشوقند
بر نیاید ز کشتگا ن ، آ وا ز

می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز
سوی_ روشن ستا رگا ن ، پرواز


دکتر منوچهر سعادت نوری