۱۳۹۰ مرداد ۴, سه‌شنبه

آینده ی نزدیکنا گها ن  ‌توفا ن  فتد  بر  سر زمین
برکند  ا ز بن  ،  بنا ی  جهل و کین

آ تشی  آ ید  ،  به سو ز د  جا هلین
هم  به  خشکا ند  ،   تبا ر  کا هلین

برد گا ن _ ها د ی  زرق  و  ریا
بس  گر یزا ن  ،  ا ز یسا ر و از یمین

بند گا ن _ وا د ی  صد ق و  و فا
مستقر  ،  بر  مسند _ علم   و  یقین

ا ز تبسم ،  چهره ‌ها  گیرد حیا ت
زند گی  ،  با عشق  و شا د ی‌ ها  قرین

منظر  و رخسا ر زن ،  یا بد نشا ط
هم  مقا م  و  منزلت  ،  بر  ا و  بهین

بس سرود عشق ، بارد زآ سما ن
چونکه عشق است ، برترين آ ئین و د ین

حا فظ_ آ یند ه بين ، خوانده ست عیان
حق  نجسته ست ، دست اهریمن ، نگین

دکتر منوچهر سعادت نوری