۱۳۹۰ خرداد ۲۰, جمعه

روزگار خزان

شاهد بد روزگاری بوده ایم
روزگا ر تیره تاری بوده ایم

اوفتاده در ‌پی خیل فریب
خوش خیالی را قراری بوده ایم

بهراستقرار آزادی و عدل
قهقرا را ، رهسپاری بوده ایم

جای صلح ومهربانی و وداد
ظلم وکین را پاسداری بوده ایم

از زمان سلطه ی جهل و ريا
در کف بس کجمداری بوده ایم

بلبل عاشق زبستان پرکشید
چون خزان درهر بهاری بوده ایم

عاشقان در وصل معشوقه به کام
ما خم کوی نگاری بوده ایم

عشق در پستوي خانه شد نها ن
گراسیر موی یاری بوده ایم*

چون خزان درهر بهاری بوده ایم
شاهد بد روزگاری بوده ایم

دکتر منوچهر سعا دت نوری
* در برخی از نسخ به شکل "گر اسیر_ یاد_ یاری بوده ایم" نیز آمده است